Halloween 2022

prázdniny

– provoz ŠD je pouze v Horákově vile od 6:00 – 15:00 hod!

Zimní radovánky se školní družinou

Mikulášská nadílka ve družině

Školní družina 2020/2021

Tradiční karneval ve školní družině

Kritéria pro přijetí do ŠD

Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 2022 / 2023

Kapacita školní družiny je 180 míst.

Žáci budou rozděleni dle věku, volné kapacity a požadavků zákonných zástupců do šesti oddělení. Každé z nich povede paní vychovatelka s odpovídající kvalifikací.

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy , a to na základě řádně vyplněné přihlášky do ŠD. Na základě této přihlášky vydá Rozhodnutí o přijetí do ŠD, které předá zákonným zástupcům.

Kritéria pro přijetí

 • žáci podle věku od 1. do 2. ročníku
 • žáci ze 3. – 5. ročníku budou umístěni v případě volné kapacity ŠD s přihlédnutí k individuálním potřebám rodiny (dojíždění)
 • na uvolněné místo během roku může být přijat další žák (odhlášení , stěhování)

Kritéria ukončování

 • žák, který v předchozím období závažným způsobem porušil Vnitřní řád školní družiny
 • ukončení docházky z důvodu stěhování
 • ukončení docházky z důvodu nemoci
 • pokud nebyla v minulých letech řádně a včas uhrazena úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Fotogalerie z činnosti ŠD

O školní družině

Celoroční činnost

· ŠD je pro žáky 1. – 2. třídy , při nenaplnění kapacity doplněna ze 3. – 5. tříd

· Provoz 6:00–8:00 hod. v budově I. a II. stupně Základní školy ve třídě ŠD

· Po skončení vyučování provoz do 17:30 (pondělí, středa), do 17:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek) v budově Horákova vila a na I. stupni.

· Provoz o podzimních, pololetních, jarních, velikonočních a části hlavních prázdnin včetně ředitelského volna

· 2 × týdně / úterý , čtvrtek / doplnění hlavní činnosti o zájmové útvary (jóga, malování, hry, šikovné ruce, dopravní, sportovní, přírodovědný, pohybový, …)

· 1 × za měsíc filmové představení dle aktuální nabídky

· Pravidelné návštěvy městské knihovny , městského muzea a hasičské zbrojnice

· Vyžití na dvou velkých pískovištích , trampolíně a jiných průlezkách na zahradě Horákovy vily

V rámci činností jednotlivých měsíců pořádáme

· Soutěžní odpoledne s vítáním prvňáčků na zahradě Horákovy vily

· Zábavné odpoledne s opékáním špekáčků na zahradě Horákovy vily

· Páteční odpolední výlet s atraktivní náplní

· Celoodpolední hru GEOMAG (hra s magnetickými tyčinkami)

· Halloweenské odpoledne

· Čertování“ s Mikulášskou nadílkou

· Odpolední bobování a sáňkování

· Taneční odpoledne v maskách

· Zábavné odpoledne s knihou

· Večerní „Čarodějnický slet“ se soutěžemi

· Den dětí na zahradě ŠD s vyráběním

Školní družina pro žáky 3., 4. a 5. ročníku

Myslíme i na nejstarší žáky I. stupně. Není zcela běžné, aby měli zákonní zástupci postaráno o své děti po vyučování ve 4. a 5. ročníku. U nás ano. Máme šesté oddělení školní družiny na II. stupni ZŠ v přízemí vpravo. V pondělí, úterý , ve středu a ve čtvrtek mají žáci, kteří sem docházejí, bohatou nabídku tematicky zaměřených zájmových útvarů. I na záliby a volnou společnou zábavu ve třídě i na hřišti (stolní deskové hry, soutěže …) zbývá čas.

1.Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory (Horákova vila se zahradou , jedna  herna , počítačová třída a hudebna na 1. stupni  a jedna herna na II. stupni základní školy), které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám žáků mladšího školního věku. Vlastní prostory jsou členité, umožňují příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem a hrám.

2. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, skládačky a pexesa, stavebnice, dětské časopisy, knihy, jednoduché hudební nástroje, počítačové sestavy, molitanové kostky, sportovní náčiní (trampolíny, míče, koloběžky, švihadla, obruče apod.) Školní družina má možnost navštěvovat odborné učebny v budově  II. stupně základní školy, zahrady u školní družiny a I. stupně, hřiště u budovy II. stupně a tělocvičnu v budově II. stupně ZŠ.

3. Činnosti ve školní družině lze rozdělit do několika skupin, přičemž ale přesné hranice mezi nimi nejdou vymezit. Vychovatelka vždy přihlíží k potřebám a pocitům žáků.

 • Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu. Zařazují se do denního režimu nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne, často po 15.00 hodině odpoledne. Funkci odpočinku mohou plnit také klidové hry, či jiné klidné zájmové, poslechové činnosti. Zařazení odpočinkových činností do denního režimu školní družiny plní psychohygienické poslání.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnost jsou rušnější, což je součást relaxace, která následuje po soustředění na vyučování.
 • Zájmové činnosti (hudební, hudebněpohybová , sebevzdělávací , literární, tělovýchovná, výtvarná, pracovně-technick, přírodovědná, dopravní, sebeobslužná, společensko-prospěšná) – rozvíjejí osobnost žáků. Umožňují žákům seberealizaci (popř. i kompenzaci školních neúspěchů) i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazovány jako kolektivní, ale i individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.
 • Příprava na vyučování – není legislativně stanovena jako povinná činnost školní družiny. Domácí úkoly se vypracovávají pouze se souhlasem zákonných zástupců pod dozorem pedagoga. Do přípravy na vyučování však může patřit procvičování čtení různých časopisů a knížek a didaktické hry, které slouží k prohlubování učiva zábavnou formou – vycházky, exkurze a další činnosti, rozvíjející školní poznatky žáků.

4. Naše školní družina po celý rok pravidelně navštěvuje filmová představení (1x za měsíc) v Šemberově divadle a plavecký bazén. Také chodí na odpolední vycházky, 1x ročně se účastní sobotního výletu na vybrané místo. V létě žáci využívají školní zahradu, v zimě chodí bobovat a sáňkovat. Svoji činnost prezentuje školní družina na nástěnkách ve vestibulech všech budov, na výstavkách „Vánočního jarmarku“a ve Vysokomýtském zpravodaji.

Pro žáky ŠD jsou dále pořádány tyto akce :

  Zábavné odpoledne s vítáním prvňáčků

  Hallowenský podvečer se soutěžemi

  Čertování

   Vánoční jarmark

   Vánoční besídky

   Dětský karneval

   Zábavné odpoledne s knihou

   Čarodějný slet

   Den dětí s vyráběním

   Odpolední opékání na zahradě

   Školympiádu

   Dětské dopravní hřiště

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád ŠD

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

Sdílet stránku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest