I. stupeň – návrat do školy 25. 5. 2020 a přílohy

Vážení rodiče, nejprve bychom Vám chtěli poděkovat a ocenit Vaši spolupráci při zajišťování výuky na dálku v této nelehké době. V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě dobrovolnosti, zákonný zástupce by měl zvážit, zda dítě do školy půjde či nikoliv. Pokud se rozhodnete, že se Vaše dítě bude výuky ve škole od 25. 5. 2020 zúčastňovat, je nutné vyplnit závaznou přihlášku (v příloze) a čestné prohlášení. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá žák učiteli. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy umožněn.

1. Přítomnost a pohyb žáků v základní škole

Žáci budou rozděleni do skupin. Tyto skupiny budou po celou dobu školní docházky neměnné, skupiny se nebudou setkávat. Informaci o zařazení do skupiny, času příchodu do školy a organizaci odchodu žáků ze školy se zákonní zástupci a žáci dozvědí před 25. 5. 2020 od třídních učitelů.

Rozdělení žáků do skupin je v kompetenci vedení školy. Skupiny budou sestavovány tak, abychom personálně mohli zajistit výuku, odpolední pobyt a zároveň dodrželi i všechna nařízení. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak i jednotlivci.

V lavici bude sedět pouze 1 žák tak, aby byl dodržen odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

2. Výuka

Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy, výuka a dohled budou zajištěny pedagogickým pracovníkem ( učitel/ka, vychovatelka, asistentka pedagoga). Obsahem výuky bude plnění úkolů, které žáci dostávají v rámci distanční výuky.

Před školou se žáci nebudou shromažďovat. Přijdou do školy ve stanoveném čase, bez zbytečného časového předstihu. Před vchodem dodržují rozestupy 2 metry. Do budovy školy půjdou bez doprovodu. Výuka bude probíhat každý den od 8:00 hod. do 12:00 hod. Od 12:00 do 16.00 hod. bude škola ve stejných skupinách zajišťovat další vzdělávací a zájmové aktivity. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Ranní družina není poskytována.

Žáci se po vyučování nesmí shlukovat před školou. Do školy si žáci přináší přezůvky, min. dvě roušky a sáček na jejich ukládání, svačinu a pití. Školní stravování – oběd bude zajištěn. Na výuku si žáci přináší učební pomůcky a psací potřeby.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. Omlouvání žáků bude probíhat obvyklým způsobem – třídnímu učiteli.

3. Přílohy

                                                                              Mgr. Jana Vavřinová

                                                                                  ředitelka školy

Sdílet stránku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest